Utbildning

[photo_box image=”4934″][/photo_box][fancy_heading h1=”0″ style=”line” title=”Kurser & Certifieringar”][/fancy_heading]

Kurser direkt relevanta till mitt jobb kommer här. De är få eftersom jag anses kunna allt redan. Jag jobbar på att få in lite mer matnyttigt här snart. Tipsa gärna om passande utbildning om du har något som du tror jag skulle gilla.

DU FÅR LÄRA DIG
Grunderna inom kravhantering enligt REQB. Identifiering och insamling av krav. Analys inklusive estimering och prioritering samt specificering. Kvalitetssäkring av krav och process. Roller och ansvar. Verktyg som stöd för kravhantering. Kursen avslutas med en frivillig examinering.


VEM BÖR DELTA?
Den som vill certifiera sig enligt REQB. Den som deltar i identifiering, analys, specificering och kvalitetssäkring av krav på programvara, exempelvis kravhanterare på både beställar- och leverantörssidan och kravledare. Andra som vill ha baskunskaper om kravhantering, t ex projektledare, kvalitetsansvariga, testare, systemansvariga och utvecklare.


FÖRKUNSKAPER
Erfarenhet från kravhanteringsarbete eller programutveckling.


OBSERVERA

Planera för tentamens avslut ca 18:15 sista kursdagen.


TEORI & PRAKTIK
De många övningarna syftar till att deltagaren på bästa sätt ska lära sig de begrepp och teorier som krävs för REQB-certifieringen samt att känna sig bekväm i en tentamens situation. De många övningarna syftar till att deltagaren på bästa sätt ska lära sig de begrepp och teorier som krävs för REQB-certifieringen samt att känna sig bekväm i en tentamenssituation. Vi rekommenderar deltagarna att lägga ner ytterligare tid utöver kursen för att öka sannolikheten att klara REQB-examinationen.


EXEMPEL PÅ ÖVNINGAR

 • Övningsfrågor på respektive kapitel
 • Begreppsövningar
 • Övningstenta


KURSMATERIAL
Praktiskt användbart kursmaterial på svenska och engelsk-svensk ordlista. Mer information om REQB-certifieringen hittar du på www.sqeb.se.


SPRÅK PÅ TENTAMEN

Tentamens språk är på svenska som standard men det går också att beställa tentamen på engelska.

Projektformen är ingen ny företeelse men den är mer aktuell än någonsin. De situationer där vi vinner på att samverka över traditionella gränser, och där vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och olikheter blir allt fler, inte färre. Men det finns fallgropar! Många gånger startas projekt utan att roller, befogenheter, mål och resurser är tillräckligt tydliga.

Syfte

Praktisk projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig en helhetssyn på projektarbete. Rollen som projektledare står i fokus och tyngdpunkten är lagd på enkla, praktiska verktyg som kan användas direkt i arbetet. Hela projektflödet från idé till nyttjande behandlas och särskild vikt läggs vid förberedelserna.

Målet är att:

 • Ge dig praktiska och enkla metoder för att driva projekt eller för att använda projektarbetsformen i ditt arbete.
 • Ge dig kunskaper om projektorganisationens roller, samspel och ansvarsfördelning.
 • Stärka dig i din roll som projektledare.
[fancy_heading h1=”0″ style=”line” title=”Högskoleutbildning”][/fancy_heading]

Detta är en översikt över min utbildning på högskolenivå som endast är en bråkdel av den kunskap som jag förfogar över.  När det gäller akademisk kunskap så är jag som en svamp som snabbt suger upp kunskap och jag kan ta till mig även komplexa och abstrakta informationsområden för praktisk applicering.

[counter number=”227″ title=”Högskolepoäng”]

Efter genomförd kurs skall studenten ha:

 • Förståelse för grundläggande begrepp inom informatiken.
 • Kännedom om datorer och IT-användningen i samhället.
 • Kännedom om de olika delarna i ett datorsystem och hur de fungerar tillsammans samt färdigheter för att på en grundläggande nivå och med handledning praktiskt kunna sätta samman och montera ett sådant system.
 • Kännedom om de vanligaste operativsystemen liksom de vanligast förekommande programtillämpningarna och hur de används.
 • Kännedom om grundläggande principer för såväl program- som systemutveckling.
 • Kännedom om grundläggande principer och terminologi vid databashantering.
 • Kännedom om de olika möjligheter som finns tillgängliga i form av digitala media för att publicera text, ljud och bild.
 • Grundläggande färdigheter i att använda några vanliga programvaror för bild- och/eller ljudbehandling samt databashantering.
 • Grundläggande kännedom inom området datorkommunikation och nätverk.
 • Kännedom om de säkerhetsproblem som förekommer inom IT-området samt några vanliga åtgärder för att komma tillrätta med dessa.
 • Kännedom om utvecklingen av Internet samt den grundläggande infrastrukturen och de principer för kommunikation som gäller där.
 • Grundläggande färdigheter och kunskaper för att med handledning kunna skapa och publicera en enkel webbsida.
 • Kännedom om olika lösningar för affärssystem och e-handel som finns att tillgå för företagen.
 • Översiktlig kännedom om utvecklingen inom området Artificiell Intelligens.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall utveckla förmågan att förstå och hantera situationer av socio-emotionell karaktär i ett systemutvecklingsprojekt. Delmoment 1 (3 hp) Efter avslutat delmoment ska den studerande kunna redogöra för och reflektera över:

 • begreppen mellanmänsklig kommunikation, gruppdynamik, återkoppling, systemutvecklingsprocess och systemutvecklingsprojekt
 • olika typer av IT-stöd som används för kommunikation och projekthantering
 • projektledning
 • sina egna starka och svaga sidor
 • de olika processer som kännetecknar en grupps utvecklling
 • en allmän projekt-, kommunikations- och mötesmodell

Delmoment 2 (4,5 hp) Efter avslutat delmoment ska den studerande kunna tillämpa och värdera de inhämtade kunskaperna från delmoment 1. Dessutom skall studenten kunna:

 • söka information i vetenskapliga databaser, vidareutveckla sitt skrivande av akademiska rapporter samt sin muntliga framställning av utfört arbete
 • utveckla sin egen och en grupps förmåga att hantera konflikter
 • ge återkoppling mellan grupper

Innehåll

Delmoment 1:  Delmoment 1 behandlar teorier. metoder och modeller för kommunikation och gruppdynamik. Vidare behandlas på kursen begrepp såsom återkoppling, systemutveckling, projekt, mötesteknik och ledarskap. Slutligen tas olika IT- verktyg som stöd för kommunikation upp.

Delmoment 2: Delmoment 2 behandlar rapportskrivning på en akademisk nivå. Detta inkluderar även en opposition och muntlig framställning.

Mål

Efter fullbordad kurs skall den studerande:

 • Kunna redogöra för olika synsätt på systemutvecklingsmodeller och metoder.
 • Ha kunskap om och förståelse för en organisation i förändring.
 • Ha kunskap om och förståelse för framtagande av kravspecifikationer och IT-upphandling.
 • Kunna tillämpa ovan nämnda kunskaper och förståelse, i samband med framtagande av en kravspecifikation i ett förändrings- och utvecklingsprojekt.

Innehåll

Kursen behandlar följande områden:

 • Systemutveckling – modeller, metoder och olika synsätt
 • Organisation – en organisation i förändring
 • Informations-, dokument- och verksamhetsanalys
 • Kravspecifikation och IT-upphandling
 • Projektarbete och projektstyrning

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten ha förvärvat:

 • Faktakunskaper om Internets uppbyggnad, terminologi och begrepp.
 • Förståelse för att kunna använda vanligt förekommande utvecklingsverktyg i arbetet med publicering av information på Internet.
 • Förståelse för markeringsspråk som krävs för att kunna utveckla statiska webbsidor.
 • Faktakunskaper för att kunna publicera bilder och text på World Wide Web.
 • Förståelse för olika metoder som underlättar administration och design av webbsidor.
 • Förståelse för olika teorier för informationsarkitektur.

Innehåll

Förutsättningarna för publicering på Internet introduceras. Kursen är indelad i sex olika områden:

 • Historik och utveckling av Internet och WWW, routrar, nätverk, kommunikationsprotokoll, servrar och klienter.
 • Verktyg för tillverkning av webbsidor på Internet, klienter såsom FTP, telnet, SSH, SMTP, binära och hexadecimala talsystem.
 • Markeringsspråk från SGML såsom XHTML och XML. Grundläggande element, attribut och värden, listor, tabeller och formulär.
 • Digitala bildformat, typografi, bildbehandling och skanningsteknik.
 • Cascading Style Sheets (CSS).
 • Användbarhet, navigationssystem och informationsarkitektur.

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna skapa en Java applikation med ett användargränssitt i vilket användaren kan lägga till, ta bort, ändra, söka och lista data. Studenten använder Java’s API för att finna lämpliga klasser som kan utnyttjas i lösandet av programmeringsproblem. Studenten skall kunna skapa och använda egna klasser, samt kunna redogöra för vanliga begrepp inom programmeringsområdet.

Innehåll

Kursen behandlar följande områden:

 • Definition och användandet av klass, objekt, metod, parameter/argument, returvärde, variabel och datatyp.
 • Ett urval av klasser från Java´s API
 • Styrning av programflöde med hjälp av sekvens, selektion och iteration.
 • Operatorer, uttryck och villkor.
 • Arrayer samt någon annan datastruktur

Mål

Studenten skall lära sig grundläggande kunskaper om relevanta områden inom datakommunikation vilket inbegriper nätverksterminologier, nätverkskomponenter, nätverksbyggnad, standards och protokoll för vanliga typer av nätverk. Efter genomgången kurs skall studenten

 • ha erhållit grundläggande kunskaper om innebörden av de vanligast förekommande termerna i nätverkssammanhang samt kunna tillämpa dessa i enklare nätverksmodeller
 • ha tillägnat sig goda kunskaper om vanligen förekommande teknisk utrustning i nätverkssammanhang, ha en god blick över dessa samt kunna tillämpa dessa i modeller och verklig design
 • utifrån erhållna kunskaper kunna analysera behov, och ta fram kravspecifikationer, för mindre komplexa nätverk samt kunna realisera dessa
 • ha erhållit grundläggande kunskaper som förbereder för sig nätverkscertifiering (CCNA).

Innehåll

 • Transmissionsmedia och Signaler
 • Dataöverföring
 • Nätverk och Nätverkskomponenter
 • Standards för datakommunikation
 • OSI-Modellen
 • TCP/IP-baserade nät
 • IP-nät
 • Routing och Routing-protokoll
 • IEEE 802.3 ”Ethernet”
 • Access kontroll listor ( ACL’s)

Mål

Kursen baseras på de fyra huvudbegreppen: vetenskapligt förhållningssätt, metodik, metod och praktiskt tillvägagångssätt. Efter genomförd kurs ska studenten ha förvärvat:

 • förståelse för vetenskapliga förhållningssätt som påverkar en utredares/forskares metodmedvetenhet och metodval inom informatikämnet.
 • faktakunskaper och förståelse för metodik för datainsamling och analys inom informatikämnet.
 • faktakunskaper och förståelse för genomförandeprinciper – metoder – inom informatikämnet.
 • faktakunskaper och förståelse för praktiska tillvägagångssätt i samband med utredning och forskning inom informatikämnet.
 • faktakunskap om centrala informationsresurser.
 • förmåga att söka bland olika informationskällor samt förmåga till kritisk granskning och värdering av information i samband med datainsamling.
 • förmåga att skriva metodredogörelser i vetenskapliga rapporter.
 • förmåga att genomföra kunskapsprojektering i samband med vetenskaplig utredning och forskning.
 • förmåga att använda IT-system som stöd för insamling, bearbetning/analys och presentation.

Innehåll

Kursen behandlar följande aspekter på:

 • vetenskapliga förhållningssätt:
  • ontologi och epistemologi
  • positivistisk och icke-positivistisk kunskapssyn
  • hermeneutik
  • olika kunskapsformer
 • metodik:
  • kvalitativa och kvantitativa studier
  • falsifiering eller verifiering
  • induktion och deduktion
  • abduktion, praktisk utforskning och praktisk teori
  • aktionsforskning
  • triangulering
 • metoder:
  • metoders beståndsdelar
  • litteratursökning (källor, sökning, ämnesbevakning, värdering och källkritik)
  • dokumentanalys
  • intervju
  • enkät
  • deltagande observation
  • experiment
 • praktiskt tillvägagångssätt:
  • exempel på olika tillvägagångssätt

Kursen behandlar vidare:

 • insamling av primärdata: begreppet informationskompetens, olika informationstyper, informationskällor, sökvägar, sökteknik, informationsvärdering och ämnesbevakning.
 • skrivformer och kriterier för värdering av vetenskapliga rapporter.
 • metoden Kunskapsprojektering som stöd för att utföra bl a analys av kunskapsbehov, perspektiv och kunskapskaraktärisering, samt formulering av genomförande, metodutformning och formulering av frågor och uppgifter.

Under kursen tillämpas följande exempel på IT-system som stöd för datainsamling, bearbetning/analys och presentation:

 • datainsamling: bibliotekssystem och databaser för informationssökning och bevakning (sekundärdata) och IT-system för elektroniska enkäter (primärdata).
 • bearbetning/analys: IT-system för kvantitativ (statistisk) analys, IT-system för kvalitativ analys.
 • presentation: IT-system för avancerad rapportutformning och referenshantering.

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten ha förvärvat:

 • Faktakunskaper om Internets uppbyggnad, terminologi och begrepp.
 • Förståelse för att kunna använda vanligt förekommande utvecklingsverktyg i arbetet med publicering av information på Internet.
 • Förståelse för markeringsspråk som krävs för att kunna utveckla statiska webbsidor.
 • Faktakunskaper för att kunna publicera bilder och text på World Wide Web.
 • Förståelse för olika metoder som underlättar administration och design av webbsidor.
 • Förståelse för olika teorier för informationsarkitektur.

Innehåll

Förutsättningarna för publicering på Internet introduceras. Kursen är uppdelad i fem delmoment:

 • Delmoment 1 (1,5 hp)

Historik och utveckling av Internet och WWW, routrar, nätverk, kommunikationsprotokoll, servrar och klienter. Verktyg för tillverkning av webbsidor på Internet, klienter såsom FTP, telnet, SSH, SMTP, binära och hexadecimala talsystem.

 • Delmoment 2 (1,5 hp)

Bilder och typsnitt. Den digitala bilden, grafisk färg- och bildkunskap, typografi och typsnitt.

 • Delmoment 3 (1,5 hp)

Markeringsspråk från SGML såsom XHTML och XML. Grundläggande element, attribut och värden, listor, tabeller och formulär.

 • Delmoment 4 (1,5 hp)

Grunderna i Cascading Style Sheets (CSS), samt design med hjälp av CSS.

 • Delmoment 5 (1,5 hp)

Webbdesign med fokus på användbarhet och implementering av grafisk design.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten utifrån lämplig programutvecklingsmetodik kunna skapa enkla JavaScript program för en webbläsare. Studenten ska kunna förklara vanligt förekommande koncept och begrepp inom objektorienterad programmering.

Innehåll

Kursen är uppdelad i två delmoment om 1,5 högskolepoäng var. Delmoment 1 (1,5 hp)

 • Programutvecklingsmetoder.
 • Algoritmer.

Delmoment 2 (1,5 hp)

 • JavaScriptspråkets delar, syntax och kodkonventioner.
 • Variabler, datatyper och objekt samt metoder och funktioner.
 • Styrstrukturer.
 • Händelsehantering.
 • Arrayer.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten utifrån lämplig programutvecklingsmetodik kunna skapa enkla PHP-program för att skriva till, läsa från och transformera XMLfiler. Studenten ska kunna skapa program där formulär, arrayer och ett urval av färdiggjorda PHP-funktioner används. Studenten ska kunna förklara vanligt förekommande begrepp och koncept inom objektorienterad programmering.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre delmoment om 1,5 högskolepoäng var. Delmoment 1 (1,5 hp)

 • PHP språkets syntax och kodkonventioner.
 • Identifierare, variabler, datatyper och operatorer
 • Styrstrukturer.
 • Egengjorda funktioner.
 • Formulärhantering
 • Urval av färdiggjorda PHP-funktioner
 • Olika typer av Arrayer med tillhörande PHP-funktioner.

Delmoment 2 (1,5 hp)

 • PHP-funktioner för att läsa, skriva och transformera XML filer
 • PHP-funktioner för XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations)

Delmoment 3 (1,5 hp)

 • Programutvecklingsmetoder.
 • Begrepp och koncept inom objektorienterad programmering

Mål

Studenten skall erhålla fördjupade kunskaper om datakommunikation, med inriktning mot WAN-teknologier, samt generell uppbyggnad av nätverk. Efter genomgången kurs skall studenten

 • erhållit fördjupad förståelse för tekniker för att bygga upp lokala nätverk
 • erhållit goda kunskaper om relevanta WAN-teknologier och deras relation till lokala nätverk
 • utifrån erhållna kunskaper kunna analysera och designa medelstora lokala nätverk samt deras behov av/möjlighet till WAN-access
 • ha erhållit kompletterande kunskaper som förbereder för sig nätverkscertifiering (CCNA).

Innehåll

 • Lokala Nätverk (LAN)
 • Wide Area Network (WAN)
 • Virtuella Nätverk (VLAN)
 • Protokoll och standards inom WAN : PPP, ISDN, Frame Relay
 • Användning och konfigurering av routrar och switchar i nätverk
 • Säkerhet i nätverk genom användning av VLAN,
 • Accesslistor samt adressöversättning (NAT o PAT)
 • Network Management (SNMP samt verktyg för övervakning av noder)
 • Servertjänster i nätverk: DNS, DHCP

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten ha förvärvat:

 • Faktakunskaper om historik och utveckling av olika system för datalagring, samt förståelse för behovet av datalagring.
 • Förståelse som krävs för att praktisk kunna skapa nya relationsdatabas-komponenter och kunna använda befintliga.
 • Faktakunskaper avseende arkitektur/uppbyggnad av relationsdatabaser.
 • Förståelse som krävs för att praktiskt kunna fylla på, uppdatera och ta bort data ur relationsdatabastabeller.
 • Förståelse för hur integritetsregler bidrar till en högre datakvalitet, samt hur integritetsregler praktiskt implementeras och underhålls i en relationsdatabas.
 • Förståelse för hur databastransaktioner påverkar det praktiska arbetet med databasprogrammering.
 • Kunskaper för att kunna tillämpa datamodellering och normalisering.
 • Kunskaper för att praktiskt kunna göra datautsökningar mot enstaka tabeller och mot flera, logiskt sammanlänkade, tabeller.
 • Förståelse för behovet av procedurella databasspråk, samt faktakunskaper som krävs för att kunna använda variabler, datastrukturer, styrstrukturer samt felhantering i procedurella databasspråk.
 • Förståelse för hur lagrade objekt som procedurer, funktioner och triggrar kan underlätta administration, öka prestanda och upprätthålla affärsregler i en databas.
 • Faktakunskaper som krävs för att praktiskt kunna skapa och implementera lagrade procedurer, funktioner och triggrar i en relationsdatabas.
 • Kunskaper för att kunna tillämpa systemutveckling utifrån givna versamhetsbeskrivningar.

Innehåll

Kursen behandlar följande områden:

 • Historik och utveckling från 1960-talets enkla filsystem till objektorienterade relationsdatabaser, samt hur databaser har kommit att bli en central del i dagens IT-samhälle med växande behov av e-tjänster.
 • SQL-DDL (Data Definition Language), Data Dictionary, tabeller, användare och sekvenser. Intern arkitektur, samt fysisk och logisk lagringsstruktur i Oracle.
 • SQL-DML (Data Manipulation Language).
 • Upprätthållande av integritetsregler med hjälp av database constraints: primary key, foreign key, unique, check och not null.
 • Databastransaktioner, SQL-TCL (Transaction Control Language), transaktionskontroll med lås.
 • Konceptuella modeller som baseras på verksamhetsbeskrivningar, samt normalisering av datamodeller.
 • SQL-select (Data Retrivial Language), nästlade sökningar, joinsatser, hantering av NULL-värden, inbyggda funktioner, aggregatfunktioner och sorteringsfunktioner.
 • Variabler, styrstrukturer, loopar, cursorhantering och felhantering i det procedurella databasspråket Oracle PL/SQL.
 • Lagrade procedurer, funktioner och databastriggrar.
 • Teori och metodik för utveckling av handlingsbara informationssystem.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna göra en webbapplikation anpassad för olika målgrupper med programmeringstekniker för både klient- och serversidan. Studenten skall ha en förståelse för och kunna använda olika tekniker för att leverera interaktivt och dynamiskt innehåll till klienten. Studenten ska ha en förståelse för hur webbplatsens användbarhet påverkas av både dess innehållmässiga- och navigeringmässiga struktur och layout.

Innehåll

Kursen behandlar följande områden.

 • JavaScript, DOM och AJAX.
 • PHP.
 • XML.
 • Layout och design för navigering och innehåll.
 • Utvecklingsverktyg för att kunna skapa webbapplikationer.

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna göra ett händelsestyrt program med ett grafiskt användargränssnitt där en användare kan lägga till, ta bort, ändra, söka och lista data från olika typer av datakällor. Studenten skall kunna använda ett flertal av Swingkomponenterna ur Java’s API. Studenten kan utföra en objektorienterad analys och design på ett givet programmeringsproblem. Studenten kan definiera vanliga begrepp inom objektorienterad programmering.

Innehåll

Kursen behandlar följande områden:

 • Skapa grafiska användargränssnitt med hjälp av ett urval av Swing komponenter från Java’s API.
 • Hur man läser från och skriver till textfiler eller andra datakällor.
 • Felhantering.
 • Systemutvecklingsmodeller.
 • Objektorienterad analys och design.
 • UML.
 • Inkapsling, arv och polymorfism.

Mål

Efter genomförd kurs skall studenterna kunna:

 • tillämpa grunderna i grafisk kommunikation
 • tillämpa grundläggande designbegrepp i både traditionella och nya medier
 • utföra grafisk profilering av ett företag
 • allmän typografi och layout

Efter genomförd kurs skall studenterna ha kunskap om:

 • grunderna i skissteknik
 • skriftens historia
 • varumärkeshantering och varumärkesskydd
 • tidsskriftsdesign

Efter genomförd kurs skall studenterna visa att kunskap och förståelse har uppnåtts om:

 • hur design påverkar budskapet i olika medier
 • hur grafisk profilering kan påverka ett företags image

Innehåll

Tyngdpunkten i kursen ligger i praktiska uppgifter som varvas med teori. Kursen börjar med en workshop i skissteknik och är sedan uppbyggd på realistiska projekt. Projekten omfattar: grundläggande symbolik, affisch eller annat media i rörelse, redesign av logotyp, grafisk profilering av ett eget företag, redesign av tidskrift samt ett grupparbete med grafisk profilering av ett fiktivt eller riktigt företag/institution. Kursen ska inspirera den kreativa processen och det kreativa flödet. Deltagarna får lära sig att formulera, genomföra och utvärdera grafiska projekt från idé till presentation. Föreläsningar om: Skriftens historia, “Symboler, varumärken och logotyper“, Tidskriftsdesign, mm.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna utföra en fotografering anpassad för olika målgrupper med studio- eller naturligt ljus. Studenten skall ha en förståelse för och kunna använda olika ljussättningstekniker för att skapa bilder med hög teknisk kvalitet samt kunna använda vedertagna principer för bildkomposition vid produktion av egna bilder. Studenten skall ha en förståelse för hur bilden kommunicerar och kunna använda begrepp för bildanalys. Studenten skall ha förmåga att kunna producera bildspel för publicering på internet.

Innehåll

Kursen behandlar följande områden: den digitala systemkameran, ljussättning i studio och med naturligt ljus, bildretorik, komposition, bildanalys ur ett beställar-, fotograf- och mottagarperspektiv.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:

 • ha kunskap om och förståelse av de lagar och den rättspraxis som gäller för informationteknologin(IT) och e-handel
 • kunna identifiera och lösa juridiska problem rörande e-handel och IT-rätt
 • kunna förvärva ny kunskap gällande den rättsliga regleringen av IT-rätt och e-handel

Innehåll

Kursen behandlar de rättsregler som är specifika för informationsteknologin såsom Personuppgiftslagen och databaser, immaterialrätt, marknadsrätt, produktansvarsreglerna, avtal- och köprätt för e-handel samt förekommande standardavtal och skadeståndsrätt.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha grundläggande kunskap om marknadsföring på både konsumentmarknader och företagsmarknader. Detta innebär att studenten ska kunna redogöra för marknadsföringens teoretiska grunder, modeller och begrepp. Med hjälp av dessa teoretiska grunder, modeller och begrepp ska studenten kunna analysera olika marknadsföringssituationer som kan uppstå i företag som marknadsför sig mot företag och föreslå hur dessa situationer ska hanteras.

Innehåll

Marknadsföringens grundläggande begrepp och modeller Konsumentmarknadsföring Företagsmarknadens karaktäristika Nätverkssynsättet Företags inköp Marknadsföring av tjänster Internationell marknadsföring

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa insikt i typografins uppgift och dess inverkan på läsprocessen
 • redogöra för övergripande typografihistoria
 • analysera och klassificera teckensnitt
 • välja teckensnitt till en produktion utifrån användningsområde
 • redogöra för typografiska regler och deras tillämpning i teori och praktik
 • tillämpa korrekturtecken
 • förstå god copywrite anpassad för olika medier och målgrupper

Innehåll

Läsprocessen och typografins uppgift går som en röd tråd genom kursen och dess examinationsmoment. Kursen innehåller en övergripande genomgång av typografins historia för att skapa förståelse för teckensnitt och dess utformning. Teckensnittens uppbyggnad och klassificering analyseras för att fungera som utgångspunkt vid val av teckensnitt till en grafisk produktion. Val av teckensnitt till grafiska produktioner diskuteras och föreslås utifrån givna kriterier. En grundläggande genomgång av typografiska regler och svenska skrivregler ligger till grund för inlämningsuppgifter där dessa tillämpas. Vedertagna korrekturtecken används under det praktiska arbetet. Tabeller och uppställningar diskuteras och skapas utifrån användar- och designperspektiv och specialfall såsom typografi i färg behandlas. I kursen redogörs copywritebegreppet och tillämpas praktiskt i workshops.

Mål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • beskriva grunderna i de vanligaste tryckmetoderna vad gäller tryckprocessen, pressuppbyggnad samt processtyrning
 • beskriva förutsättningarna för ett givet tryckresultat och relationer mellan ingående parametrar i form av inställningar, materialanvändning och kontroll
 • praktiskt tillämpa digitala trycktekniker
 • redogöra för innebörden av de grundläggande stegen i processtyrning
 • utvärdera och använda profiler för färgstyrningsprocessen
 • välja tryckmetod baserat på trycksakens egenskaper och användningsområde

Innehåll

Kursen behandlar de vanligaste tryckmetoderna; offset, digitaltryck, djuptryck, flexotryck. Fokus läggs på tryckpressars uppbyggnad, materialanvändning och pressinställningar för respektive tryckmetod. Genomgång av producerade trycksaker samt analyser och diskussioner kring de parametrar som påverkar slutresultatet, med tyngdpunkt på inställningar, materialanvändning och processkontroll. Teoretiska genomgångar av processer samt praktiska övningar i digital- och offsettryck genomförs i verkliga tryckmiljöer. Teoretiska genomgångar och praktiska övningar för att utvärdera och använda profiler för färgstyrningsprocessen genomförs. Diskussion och genomgång kring val av tryckmetod anpassat efter trycksakens egenskaper och användningsområde.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • kritiskt granska bilder publicerade på olika medier
 • beskriva orsaker till varför en publicerad bild inte uppnår god kvalitet utifrån bildtyp, media och tryckmetod
 • anpassa bilder för publicering på olika medier
 • välja angreppssätt vid bildarbete i Adobe Photoshop utifrån bildtyp och publiceringsmetod
 • skapa en manual som förklarar arbetsmetoden för att åstadkomma en publicerad bild av god kvalitet

Innehåll

Kursen behandlar olika mediers egenskaper och påverkan på bilders utseende och kvalitet. Begreppet god kvalitet diskuteras och utifrån detta dras slutsatser om varför en bild inte uppnår god kvalitet baserat på bildtyp, media och tryckmetod. Bildanpassning för olika medier gås igenom grundläggande och fokuseras på arbetet som sker i bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop. Hänsyn tas till bildtyp och publiceringsmetod. Baserat på tidigare förvärvade kunskaper i kursen gör studenterna manualer som ska fungera som hjälp vid framtida arbete. Manualerna beskriver olika arbetssätt för att åstadkomma en korrekt anpassad bild utifrån givna kriterier.

Mål

Studenten skall förvärva kunskaper i grafiska arbetsflöden och produktionsflöden. Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Använda och konfigurera ett enkelt produktionsflödessystem.
 • Identifiera och förstå de ingående komponenterna i ett produktionsflödessystem.
 • På ett kritiskt och sakligt sätt kunna värdera ett företags behov av komponenter i ett produktionsflödessystem.
 • Identifiera styrkor och svagheter i olika produktionsflöden.

Innehåll

Genomgång av den grafiska produktionskedjan genomförs från idé till leverans med avseende på att kunna automatisera produktionen av material. Genomgång av några av marknadens olika grafiska produktionsflödessystem hålls. Vi går igenom hur integrering av ekonomisystem och andra administrativa system sker i det grafiska produktionsflödessystemet. Integrering av kulörhantering, PDF-hantering, utskjutning och efterbehandlingsutrusning diskuteras och genomförs praktiskt. Genom laborationer undersöker vi hur olika standarder, såsom; CIP4, JDF, Job tickets och XML kan användas i den grafiska branschen.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • Hantera grundfunktioner i 3D-program för visualisering och animering
 • Tillämpa arbetsgången: modellering, texturering, ljussättning och rendering i mindre projekt
 • Visa färdighet i att skapa realistiska montage med 3D- och fotografiska bilder
 • Analysera fotografiska bilder och skapa realistiska 3D-bilder som integreras med hjälp av Adobe Photoshop så att den slutliga bilden bibehåller känslan av en fotografisk bild
 • Planera och utföra ett digitalt retuscharbete där 3D-bilder integreras i den fotografiska bilden
 • Använda 3D-bilder i ett färghanterat bild- och dokumentflöde
 • Förklara hur olika renderingsmetoder påverkar bildens kvalitet
 • Härleda och lösa kvalitetsbrister i en digitalt retuscherad bild

Innehåll

Kursen behandlar avancerad bildhantering. Detta innefattar lagerhantering med masker, blandningslägen och filter samt grunderna för integrering av 3D-bilder i pixelgrafik. I andra delen av kursen behandlas grundläggande aspekter i 3D-program för visualisering. Dessa tillämpas i bilduppgifter där studenten med hjälp av datorprogrammen skapar tredimensionella föremål och miljöer samt integrerar dessa i bildbehandlingsprogrammet. Fokus i kursen ligger på att skapa fotorealistiska bilder.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande:

 • Kunna visa färdighet i att utvärdera fotografiska bilders kvalitet
 • Kunna analysera bilders kvalitet både visuellt och med hjälp av programvaror för bildbehandling
 • Ha förståelse för att kunna planera och utföra ett digitalt retuscharbete
 • Ha kunskaper om att bildbehandla digitala bilder för olika typer av publicering
 • Ha kunskap om att använda och förstå ett färghanterat bild- och dokumentflöde
 • Förstå hur olika publiceringsmetoder påverkar bildens kvalitet
 • Ha färdighet i att härleda och lösa kvalitetsbrister i en publicerad bild

Innehåll

Vi utvärderar digitala bildoriginal där vi analyserar tonomfång, tonkomprimering samt bildkomprimering, detta för att uppnå optimal kvalité för publicering på skärm och för olika tryckta medier. Vi går igenom avancerad bildhantering i Adobe Photoshop. Det innefattar lagerhantering med masker och grunderna för integrering av 3D-bilder i pixelgrafik. Genom att utvärdera olika rastreringstekniker kommer vi fram till hur tryckanpassning på bästa sätt sker för respektive publiceringsmetod.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande:

 • ha insikt i designbegreppet utifrån ett kreativt perspektiv
 • kunna beskriva det grafiska produktionsflödet med koppling till olika typer av medier
 • kunna förklara den grafiska färgläran med fokus på RGB och CMYK
 • kunna skapa tryckanpassade pdf-filer utifrån de arbetsmoment och tekniker som krävs
 • kunna särskilja objekt-, vektor- och pixelgrafik
 • kunna skapa avancerade illustrationer i modern programvara
 • kunna välja papper till en trycksak utifrån papperets viktigaste egenskaper
 • förklara de vanligaste metoderna för tryck och efterbehandling samt kunna välja metod utifrån typ av produkt

Innehåll

I kursen diskuteras designbegreppet utifrån kreativt arbete och trender. Det grafiska produktionsflödet med koppling till olika medier gås igenom. Fokus ligger på arbetsroller samt digitala filer såsom pdf. Kursen behandlar sedan den grafiska färgläran med fokus på de två olika färgsystemen RGB och CMYK, dess olika färgrymder och användningsområden. Varför färger ser olika ut i olika medier belyses. Vidare förklaras objekt-, vektor- och pixelgrafik grundläggande. Avancerad objektgrafik skapas i modern illustrationsprogramvara och granskas kritiskt utifrån givna kriterier. Genomgång av papperstillverkning, olika papperskvaliteter och pappersegenskaper. Slutligen behandlas och diskuteras de vanligaste efterbehandlings- och tryckmetoderna övergripande. Fokus ligger på offsetmetoden, skärning, falsning, bigning, häftning, och limbindning.

MÅL

Efter genomgången kurs ska studenten:

– Visa förtrogenhet med webbens utveckling
– Kunna redogöra för webbens olika utvecklingsfaser – från Web 1.0 till Web 2.0
– Kunna redogöra och resonera kring de olika idéer som finns rörande webbens framtida utveckling
– Vara medveten om olika användningsområden av social mjukvara i privata såväl som organisationssammanhang
– Känna till forskning inom det aktuella området
– Kunna söka och värdera information om web 2.0 på nätet
– Kunna samarbeta på distans med hjälp av nättjänster
– Kunna redogöra för hur social mjukvara kan användas inom olika ämnesområden
– Kunna genomföra enklare undersökningar av hur social mjukvara kan användas
– Kunna föreslå hur social mjukvara kan användas inom olika ämnes- och yrkesområden
– Kunna redogöra för problem med användning av social mjukvara i olika ämnes- och yrkesområden
– Kunna problematisera den privata användningen av social mjukvara
– Visa färdighet i att jämföra och värdera användningen av web 2.0-tjänster på olika hemsidor

INNEHÅLL

Social mjukvara och web 2.0 är två begrepp som beskriver ett flertal olika webbaserade mjukvarusystem, som t.ex. Facebook, YouTube och Wikipedia. Dessa karaktäriseras av att de låter sina användare interagera och dela information med varandra. Denna kurs belyser framväxten och användandet av social mjukvara. Hur används de interaktiva funktioner som tekniken möjliggör för kommunikation i samhälle, företag och offentlig verksamhet? Vilka använder social mjukvara och vilka följder kan användandet tänkas få? Förutom tillbakablickar på den sociala mjukvarans historik innehåller kursen utblickar mot den tänkbara framtida utvecklingen inom området.

Innehåll

Kursen syftar till att den studerande skall utveckla grundläggande kunskaper om webbdesign med aktuella webbstandarder. Den behandlar inledningsvis historik och fundamentala idéer om WWW, hypertext och hypermedia då detta ger en djupare förståelse för webbdesign som aktivitet. Därefter presenteras centrala tekniker och begrepp inom webbdesign, där framförallt design och utveckling med hjälp av stil-mallar (CSS) lyfts fram och förklaras. Kursen rymmer såväl teoretiska moment som praktisk övning i framtagandet av en webbplats med hjälp av aktuella tekniker som HTML, XHTML och CSS.

Förväntade studieresultat

Efter avslutat kursmoment ska studenten kunna:
• Tillämpa centrala tekniker och principer inom CSS och HTML.
• Utforma och konstruera enklare webbplatser med hjälp av aktuella tekniker för webbdesign.

Innehåll

Kursen förmedlar en översikt av Webb 2.0. Med utgångspunkt i ett samhällsvetenskapligt perspektiv och en historisk förankring, presenteras begrepp förknippade med Webb 2.0 (t.ex. nätverkseffekter och folksonomier). Stor vikt läggs vid hur begreppen kommer till uttryck i faktiska webbtillämpningar, med inriktning på hur tekniken i användning kan förändra förutsättningar för samarbete, deltagande och innovation. Kursen skapar också förutsättningar för att förstå och värdera Webb 2.0 som en utvecklingstrend.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
– Redogöra översiktligt för det historiska sammanhang som präglar fenomenet Webb 2.0.
– Återge centrala teknologier, standards och deras huvudsakliga användningsområden inom Webb 2.0.
– Presentera självständigt utförda tolkningar av webbtjänster med stöd av aktuella relevanta begrepp.
– Känna till teknologiska, metodologiska och användningsorienterade förutsättningar för utveckling av sajter och tjänster som kan sägas vara uttryck för Webb 2.0.
– Förstå och redogöra för affärsmodeller som är typiska för webben i allmänhet och Webb 2.0 i synnerhet.

Innehåll

Kursen fokuserar på metoder och tekniker vid utveckling av webbapplikationer med hjälp av HTML5.

Kursens första del ämnar ge en förståelse för den konceptuella uppbyggnaden av tekniken bakom webbapplikationer inklusive förhållandet mellan klient och server. Med utgångspunkt i den nya standarden HTML5, ges även en överblick av etablerade tekniker såsom HTML, XHTML, XML, CSS, JavaScript och DOM.

Kursens andra del fokuserar på interaktivitet och användarvänlighet. Viktiga aspekter för att uppnå användarvänlighet och god design behandlas. Här ingår även att kunna anpassa applikationer för olika typer av enheter, från mobila enheter, surfplattor och mobiler till stationära datorer, liksom länkning till ljud- och bildmaterial.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • redogöra för ansvarsfördelningen mellan server och klient vid utveckling av webbapplikationer och ha grundläggande förståelse i hur kommunikationen mellan dem sker,
 • redogöra för viktiga skillnader mellan HTML5 och redan etablerade tekniker,
 • använda tekniker som HTML, CSS och JavaScript i HTML5 till att utveckla enkla klientbaserade webbapplikationer,
 • designa, implementera och bedöma webbsidor utifrån användbarhet, användarvänlighet samt uppfyllande av standarder och konventioner.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • tillämpa de speciella tekniska, layoutmässiga och innehållsliga krav som ställs på texter som ska publiceras på webben och i andra interaktiva medier
 • bedöma en text utifrån genre och tänkt målgrupp
 • författa texter för webben efter en beställares önskemål och en tänkt målgrupp
 • analysera en webbtext med avseende på tillgänglighet och kunna ge förslag på åtgärder

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen introducerar tekniker för skriftlig kommunikation på webben och i interaktiva medier. Teoretiska inslag varvas med praktiska övningar i skrivande, analyser och teknisk framställning av det skrivna materialet.

  • Att skriva för webben och interaktiva medier, 7,5 högskolepoäng
   (Writing for the Web and Interactive Media, 7.5 credits)

 

  • 1001, Att skriva för webben och interaktiva medier – Analys, 2,5 högskolepoäng

(Writing for the Web and Interactive Media: Analysis, 2.5 credits)

  • Betygsalternativ: U/G/VG

 

  • 1002, Att skriva för webben och interaktiva medier – Projekt, 5 högskolepoäng

(Writing for the Web and Interactive Media: Project, 5 credits)

  Betygsalternativ: U/G/VG

 

 • Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:- tolka och redogöra en uppdragsgivares kommunikativa behov för webbmediet
  – anpassa utformningen av information efter målgrupp, kontext och innehåll
  – utforma ett navigationssystem för en webbplats
  – redogöra hur man utnyttjar etablerade webbkonventioner
  – redogöra innebörden av området informationsarkitektur
  – tolka, förstå och utforma grafisk form för webbmediet
  – tolka, förstå och utforma skrivteknik för webbmediet
  – utföra en enklare utprovning av innehåll på en webbplats
  – använda ett programmeringsspråk för webb
  – argumentera för en webbplats utformning
  – arbeta projektmetodiskt från tolkning av ett kommunikativt uppdrag till presentation av resultat

Den här kursen ger dig en introduktion till ämnet kognitionsvetenskap. Du studerar centrala frågeställningar om människans representationer och hur vi kan undersöka och utveckla förståelse för mänskligt tänkande. Du får även kunskap om kognitionsvetenskapens historiska utveckling.

Syfte

Kursens syfte är att den studerande ges en introduktion i ämnesområdet interaktionsdesign. Vidare syftar kursen till att den studerande skall utveckla förståelse för interaktion mellan människor och IT både gällande befintlig och framtida teknik. Syftet är att belysa vedertagna designprinciper och problematisera såväl analys som design för att skapa förutsättningar för ett kritiskt och reflekterande skapande i designprocessen.

Innehåll

 • introduktion ämnesområdet Interaktionsdesign (ID)
 • grundläggande användbarhetsorienterat designarbete
 • användargränssnittet som kommunikationsmedel
 • analys och värdering av användargränssnitt

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna redogöra för interaktion mellan människa och dator samt för datormedierad
  kommunikation (1)
 • kunna redogöra för användbarhet och dess betydelse för individer och organisationer (2)
 • kunna tillämpa grundläggande designprinciper vid utveckling av användargränssnitt (3)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna göra grundläggande analyser och värderingar av användargränssnitt (4)
 • kunna genomföra en användbarhetsorienterad designprocess (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna kritiskt värdera användbarheten i interaktiva system (6)
 • kunna använda och förhålla sig till litteratur och forskning inom området (7)

Comments are closed.